Obchodné podmienky

Naša spoločnosť HGBM STAV, s. r. o., ako zriaďovateľ, vám pred zahájením prác vypracuje kompletnú ponuku zahŕňajúcu reálne náklady na všetky činnosti a materiál v danom čase aj s ich časovým harmonogramom. Táto ponuka je vypracovaná individuálne na základe vašej objednávky a vami poskytnutej dokumentácie. Služba je spoplatnená po vzájomnej dohode sumou od 30 do 100 €.

Vypracovaná ponuka slúži ako orientačné okno, ktoré vás oboznámi s množstvom prác, činností a materiálov a taktiež o cenách a finančnej náročnosti zrealizovania vášho zámeru.

V prípade rozhodnutia o zrealizovaní vášho zámeru našou spoločnosťou, je táto služba bezplatná.

Po vzájomnej dohode a odsúhlasení všetkých náležitostí sa vypracuje zmluva o dielo, ktorá bude obsahovať potrebné údaje ako:

• cena
• platobné podmienky
• harmonogram prác
• termín realizácie
• záruky
• iné

Stavba je realizovaná podľa všetkých platných smerníc a nariadení, vrátane potrebnej dokumentácie.